Obchodní podmínky - Pro uzavřenou smlouvu o spolupráci

Obchodní účasti stanovené společností

QR Ticket s.r.o.

se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

identifikační číslo: IČ: 08612668,

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 321984

pro využití výhod nově registrovanými pořadateli

viz www.qrticket.cz/

Preambule

1. Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě společnosti QR Ticket s.r.o. Prodejní sítí QR Ticket s.r.o. se rozumí on-line prodej na webových stránkách QR Ticket s.r.o. na adrese www.qrticket.cz. Potvrzením v registračním formuláři vyjadřuje klient souhlas s těmito obchodními podmínkami (dále jen “ Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.


2. Společností QR Ticket s.r.o. se rozumí společnost QR Ticket s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 321984, IČ: 08612668, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, DIČ: CZ08612669.


3. QR Ticket je možné kontaktovat na shora uvedené adrese, případně prostřednictvím odpovědného zástupce pana Petra Havla na emailu info@qrticket.cz nebo v běžných provozních hodinách od 9:00 hod. do 17:00 hod. na tel. čísle +420602295577.

I. Úvodní ustanovení

I.1. QR Ticket se zavazuje na základě údajů klienta provádět rezervace vstupenek a prodej vstupenek na jeho akce po dobu jejich prodeje určené klientem. K tomu bude používat nástroje platformy www.qrticket.cz.

I.2. QR Ticket se zavazuje propagovat akce klienta pomocí internetových stránek www.qrticket.cz a pomocí webových stránek svých partnerů.

I.3. QR Ticket je klientem oprávněn inkasovat od zákazníků cenu rezervace vstupenky a cenu celé vstupenky (dále též jen „tržba“), tyto částky po odečtení provize a případných nákladů QR Ticket je QR Ticket povinen zaslat do tří pracovních dnů ode dne doručení žádosti klienta o zaslání tržby na bankovní účet klienta. Klient žádá o tržbu formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu QR Ticket info@qrticket.cz kdykoliv po proběhnutí akce klienta. Běžná praxe je výplata do 3 pracovních dní po skončené akci.

I.4. QR Ticket má právo na 2 volné vstupenky na akci klienta. Jedná se o vstupenky HOST, které jsou generované v platformě www.qrticket.cz a zaslané na e-mailovou adresu hosta.

I.5. QR Ticket se zavazuje využít prodejních kanálů tak, aby maximalizoval prodej vstupenek klienta. Prodej vstupenek probíhá on-line.

I.6. Klient se zavazuje poskytovat QR Ticket potřebnou součinnost, zejména dodávat důležité informace o akcích, kterými jsou kromě detailů konání akce také změna termínu akce, změna programu akce nebo změna místa konání a ostatní informace, které mají vliv na charakter akce.

I.7. Klient se zavazuje propagovat vhodným způsobem předprodejní platformu www.qrticket.cz. Základní podmínkou spolupráce je umístění informace o prodeji vstupenek na internetovou stránku akce. Preferovaná varianta je umístění prodejního iframe, který umožní prodej vstupenek přímo na webových stránkách klienta nebo umístění prodejního boxu nebo loga www.qrticket.cz s odkazem na internetovou stránku www.qrticket.cz (na přesnou internetovou adresu akce).
Dále příkazce uvede logo www.qrticket.cz na propagačních materiálech k jednotlivým akcím – tištěných i elektronických materiálech.

II. Práva a povinnosti QR Ticket

II.1. QR Ticket se zavazuje pro příkazce zajišťovat činnosti dle čl. I. smlouvy, a to jménem klienta a na jeho účet. QR Ticket není oprávněn podepisovat jakékoliv dokumenty a přijímat závazky za klienta.

II.2. Klient se zavazuje za činnost QR Ticket uhradit provizi, jejíž výše bude dohodnuta individuálně mezi QR Ticket a klientem po dokončení registrace ze strany klienta, a to přednostně v rámci telefonické komunikace mezi zástupci obou smluvních stran, přičemž ujednání o provizi bude následně vhodným způsobem potvrzeno v písemné komunikaci mezi stranami, a to zejména emailem.

II.3. Ostatní služby
Klient je oprávněn využít návazných ostatních služeb. Cena za tyto služby bude klientovi účtována současně s provizí. Další služby QR Ticket spočívají zejména v:

  • Nastavení facebookové kampaně na míru – využijeme vlastní databázi návštěvníků, připravíme grafiku, texty a správné nastavení cílení – 1.000, – Kč za nastavení kampaně. V této částce není zahrnut rozpočet na samotnou kampaň, který bude stanoven po dohodě obou smluvních stran.

III. Trvání smlouvy

III.1. Smlouva o spolupráci je uzavřena v okamžiku potvrzení registrace klientem po vyplnění registračního formuláře prostřednictvím tlačítka „Registrovat pořadatele“ v registračním formuláři na webových stránkách www.qrticket.cz/pro-poradatele/ a uzavírá se na dobu neurčitou; výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce ode dne doručení výpovědi. V rámci registračního formuláře klient vyslovuje souhlas s těmito podmínkami zaškrtnutím příslušného pole souhlasu.

III.2. Od smlouvy lze odstoupit v případě jejího podstatného porušení jedné ze smluvních stran. Podstatným porušením se rozumí zejména: nedodržení podmínek smlouvy, neoprávněný zásah do systému a porušení obchodního tajemství. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je též ztráta podnikatelského oprávnění druhé smluvní strany, její úpadek, prohlášení konkursu nebo vstup do likvidace.

III.3. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.

IV. Obchodní tajemství

IV.1. Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré informace, které si svěřily nebo je jinak získaly v souvislosti s touto smlouvou, tvoří předmět obchodního tajemství, a že jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s výkonem práv a povinností z této smlouvy, zejména se zavazují chránit práva a oprávněné zájmy jiné smluvní strany, jsou povinny chránit informace získané od jiné smluvní strany, neprozradit je třetí osobě a ani je nepoužít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, zachovat veškeré podklady, které nabyly v souvislosti se svou činností dle této smlouvy, chránit je před zneužitím třetími osobami a tyto podklady druhé straně vydat, pokud o to požádá. Porušení této povinnosti je porušením smlouvy podstatným způsobem

IV.2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které tvoří předmět obchodní tajemství druhé strany. K závazku mlčenlivosti v uvedeném rozsahu jsou smluvní strany povinny zavázat i své zaměstnance. I po ukončení účinnosti této smlouvy jsou smluvní strany povinny nadále utajovat veškeré poskytnuté informace, a to až do doby, kdy se tyto stanou obecně známými jinak než porušením této smlouvy, nebo je strana přestane utajovat; v pochybnostech se má za to, že utajování informací trvá. Nad rámec ujednání této smlouvy mohou smluvní strany uzavřít další bezpečnostní dohody týkající se ochrany utajovaných skutečností spojených s plněním této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

V.1.Vztahy účastníků vyplývající z těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

V.2. Veškeré změny a doplňky k uzavřené smlouvě o spolupráci, popř. její zrušení, jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemnou formou.

V.3. Písemnosti, a to i písemnosti doručované do vlastních rukou, se považují za doručené i v případě, kdy písemnost byla doručována držitelem poštovní licence jako doporučená zásilka do vlastních rukou a účastník ji odmítne převzít anebo v případě, kdy se tato písemnost nedostane do jeho rukou, byla-li zaslána na adresu účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na jinou adresu, kterou účastník písemně sdělil jako adresu pro doručování. Zásilka se považuje za doručenou okamžikem, kdy ji účastník odmítne od držitele poštovní licence převzít. Nevyzvedne-li si účastník zásilku doručovanou držitelem poštovní licence do 10/deseti/ dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o tomto uložení nedozvěděl.

V.4. V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení podmínek účinná.

V.5. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o spolupráci a klient zaškrtnutím souhlasu se zněním obchodních podmínek potvrzuje, že si obsah podmínek přečetl, souhlasí s nimi, neboť jejich obsah odpovídá jeho pravé a svobodné vůli.

V Praze 29.2.2024, QR Ticket s.r.o.