Obchodní podmínky a Reklamační řád společnosti QR Ticket, s.r.o.

Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti

QR Business Team, s.r.o.

se sídlem Krhanice 268, 257 42 Krhanice

identifikační číslo: IČ: 08612668,

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 321984

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.qrticket.cz.

 

 1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí nákup vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě společnosti QR Business Team, s.r.o. Prodejní sítí QR Business Team, s.r.o. se rozumí on-line prodej na webových stránkách QR Business Team, s.r.o. na adrese www.qrticket.cz. Nákupem vstupenky vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen “ Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.
 2. Společností QR Business Team, s.r.o. se rozumí společnost QR Business Team, s.r.o.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 321984, IČ: 08612668, se sídlem Krhanice 268, 257 42 Krhanice.
 3. Společnost QR Business Team, s.r.o.. není pořadatelem Akce, na kterou jsou vstupenky prodávány. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje, a pořadatelem Akce.
 4. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 5. Pořadateli Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
 6. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť QR Business Team, s.r.o.. tato společnost neodpovídá. Zakoupené vstupenky – (klasické i elektronické) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.

Postup při nákupu vstupenek.

 1. Zákazník bere na vědomí, že k prodejní ceně vstupenek mohou být přidány distribuční poplatky společnosti především za zpracování, vystavení a předání vstupenek.
 2. S cenami vstupenek a distribučních poplatku se lze seznámit na webových stránkách společnosti QR Business Team, s.r.o. na adrese www.qrticket.cz.
 3. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Reklamační řád.

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti QR Business Team, s.r.o. se řídí těmito Obchodními podmínkami.
 2. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
 3.   Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
 4. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který společnosti QR Business Team, s.r.o. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost QR Business Team, s.r.o. neodpovídá zákazníkovi za případnou škodu, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 5. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude společnost QR Business Team, s.r.o. vracet níže popsaným způsobem vstupné.
 6. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který v prodejní síti QR Business Team, s.r.o. již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku obdržel, bude zveřejněn aktuální postup při vracení vstupného na stránkách zde. Samotný postup při vracení vstupného je následující:
 • Pokud byla vstupenka na zrušenou Akci zakoupena přes webové stránky QR Business Team, s.r.o., vyplní zákazník formulář pro vrácení vstupného v sekci kontakt/refundace vstupenek bez zbytečného odkladu. Vstupné bude zákazníkovi vráceno bankovním převodem na účet, který zákazník za tím účelem společnosti QR Business Team, s.r.o.. písemně sdělí.
 1. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: info@qrticket.cz.
 2. U společnosti QR Business Team, s.r.o.. nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti QR Business Team, s.r.o.
 3. V případě nákupu vstupenek v důsledku systémové chyby vám budou peníze automaticky vráceny na váš účet.

Ochrana osobních údajů.

 1. Společnost QR Business Team, s.r.o. vystupuje jako správce osobních údajů uživatelů webových stránek. Bližší informace o zpracování osobních údajů společností jsou obsaženy v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je k dispozici na webových stránkách společnosti.

Závěrem.

 1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. V případě, že dojde mezi pořadatelem Akce a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. QR Business Team, s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat.
 4.    Tyto Obchodní podmínky platí od 11/ 2020.

V Krhanicích, 13.11.2020, QR Business Team, s.r.o.