Obchodní podmínky a Reklamační řád společnosti QR Ticket, s.r.o.

Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti

QR Ticket s.r.o.

se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

identifikační číslo: IČ: 08612668,

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 321984

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.qrticket.cz.

1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí nákup vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě

společnosti QR Ticket s.r.o. Prodejní sítí QR Ticket s.r.o. se rozumí on-line prodej na webových stránkách QR Ticket s.r.o. na adrese www.qrticket.cz. Nákupem vstupenky vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen “ Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.

 1. Společností QR Ticket s.r.o. se rozumí společnost QR Ticket s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 321984, IČ: 08612668, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, DIČ: CZ08612669 (dále jen QR Ticket).

 2. Společnost QR Ticket s.r.o. není pořadatelem Akce, na kterou jsou vstupenky prodávány. QR Ticket obstarává prodej vstupenek na Akci pro pořadatele Akce. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje, a pořadatelem Akce. Odpovědným subjektem za průběh a plnění povinností souvisejících s Akcí, na níž byla vstupenka zakoupena, je pořadatel Akce. Akce se řídí podmínkami stanovenými pořadatelem Akce.

 3. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

 4. Pořadateli Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

 5. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť QR Ticket s.r.o. tato společnost neodpovídá. Zakoupené vstupenky – (klasické i elektronické) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.

 6. QR Ticket je možné kontaktovat na shora uvedené adrese, případně prostřednictvím odpovědného zástupce pana Petra Havla na emailu info@qrticket.cz nebo v běžných provozních hodinách od 9:00 hod. do 17:00 hod. na tel. čísle +420602295577.

  Postup při nákupu vstupenek.

 7. Zákazník bere na vědomí, že k prodejní ceně vstupenek mohou být přidány distribuční poplatky společnosti především za zpracování, vystavení a předání vstupenek. Okamžikem nákupu vstupenek je okamžik uhrazení ceny objednávky učiněné přes webové stránky QR Ticket-

 8. S cenami vstupenek a distribučních poplatku se lze seznámit na webových stránkách společnosti QR Ticket s.r.o. na adrese www.qrticket.cz.

 9. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

 10. Zákazník výslovně souhlasí, aby QR Ticket zahájil poskytování služby dle smlouvy ihned po uzavření smlouvy mezi oběma smluvními stranami a zajistil předmět plnění před uplynutím zákonné lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem dle ust. § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Okamžikem poskytnutí služby je okamžik potvrzení objednávky Zákazníkem, přičemž

uvedeným okamžikem byly služby dle smlouvy poskytnuty vplném rozsahu a Zákazník nemá

v takovém případě právo od smlouvy odstoupit v souladu s ust. § 1837 písm. a) občanského zákoníku. 12. Ceny uvedené na webových stránkách QR Ticket jsou platné ke dni objednání vstupenek

a konečné. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen. 13. Způsob platby:

před dodáním předmětu koupě (záloha). Zákazník postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové

platební brány.
14. Zákazník je před použitím platebního systému ComGate (internetovou platební bránu) provozovaného

společností ComGate Payments, a.s., IČ 27924505, povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho užívání. Platební systém je provozován výhradně společnosti ComGate Payments, a.s., QR Ticket proto nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi na základě použití tohoto platebního systému.

15. Objednané vstupenky budou Zákazníkovi dodány bezodkladně po zaplacení objednávky na emailovou adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce. S dodáním vstupenek nejsou spojeny žádné poplatky ze strany QR Ticket. Případné náklady Zákazníka spojené s tímto způsobem dodání vstupenek nese Zákazník.

Reklamační řád.

16. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti QR Ticket s.r.o. se řídí těmito Obchodními podmínkami. Zákazník je povinen zkontrolovat správnost údajů uvedených na vstupence bezodkladně po jejich doručení na emailovou adresu uvedenou v objednávce a případné chybně uvedené údaje nebo tiskové chyby reklamovat ihned. Stejně tak je zákazník povinen postup, pokud ihned po uhrazení objednávky neobdrží vstupenky emailem.

17. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
18. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky

nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
19. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který společnosti QR Ticket s.r.o. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost QR Ticket s.r.o. neodpovídá zákazníkovi za případnou škodu, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo

pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
20. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude společnost QR Ticket s.r.o. vracet níže

popsaným způsobem vstupné.
21. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který v prodejní síti QR Ticket s.r.o. již vstupenku

na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku obdržel, bude zveřejněn aktuální postup při vracení vstupného na stránkách zde. Samotný postup při vracení vstupného je následující:

a. Pokud byla vstupenka na zrušenou Akci zakoupena přes webové stránky QR Ticket s.r.o., vyplní zákazník formulář pro vrácení vstupného v sekci kontakt/refundace vstupenek bez zbytečného odkladu. Vstupné bude zákazníkovi vráceno bankovním převodem na účet, který zákazník za tím účelem společnosti QR Ticket s.r.o. písemně sdělí.

22. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: info@qrticket.cz. QR Ticket neodpovídá za Akci pořádanou pořadatelem Akce, a to zejména v případě změny termínu Akce, zrušení Akce apod., tj. zejména neodpovídá za nároky z těchto skutečností vzniklé.

23. U společnosti QR Ticket s.r.o. nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti QR Ticket s.r.o.

24. V případě nákupu vstupenek v důsledku systémové chyby vám budou peníze automaticky vráceny na váš účet.

Ochrana osobních údajů.

25. Společnost QR Ticket s.r.o. vystupuje jako správce osobních údajů uživatelů webových stránek. Bližší informace o zpracování osobních údajů společností jsou obsaženy v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je k dispozici na webových stránkách společnosti.

Závěrem.

26. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

Cenu vstupenek a případné další náklady dle smlouvy hradí Zákazník bezhotovostně platební kartou

prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány ComGate

27. V případě, že dojde mezi QR Ticket a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a QR Ticket, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

28. QR Ticket s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat. 29. Tyto Obchodní podmínky platí od 27.11.2023.

V Praze 27.11.2023, QR Ticket s.r.o.